MenuBevorderingsnormen brugklas

Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen een inlogcode voor het programma Magister. Op deze manier hebben zij tussentijds inzicht in onder andere de behaalde resultaten en de absenties van hun zoon/dochter. Daarnaast worden jaarlijks twee apporten uitgereikt. 

Bevordering gebeurt op grond van de cijfers van het eindrapport aan het einde van het schooljaar. Deze cijfers komen als volgt tot stand:

Onderbouw (leerjaren 1 tot en met 3)
Voor alle vakken tellen alle tijdens het gehele schooljaar behaalde cijfers mee ter bepaling van het eindcijfer (= overgangscijfer). De vaksectie bepaalt de weging van de afzonderlijke toetsen. Het rapport na semester 1 geeft voor elk vak de tussentijdse stand van zaken weer.

Afronding eindcijfers
Op het rapport krijgen de leerlingen cijfers,afgerond op een decimaal nauwkeurig. Op het eindrapport worden alleen volledig afgeronde cijfers vermeld. Bij het afronden gelden dezelfde afspraken als bij het eindexamen.

Dat betekent dat:

Cijfers ≤ .49 naar beneden worden afgerond (5,49 wordt dus een 5).

Cijfers ≥ .50 worden naar boven afgerond (5.50 wordt dus een 6).

Voor vakken die slechts gedurende een semester zijn gegeven, is het semestercijfer (afgerond op een heel cijfer) tevens het overgangscijfer.

Studiehouding
Naast elk rapportcijfer staat een kwalificatie voor studiehouding vermeld, zowel in onder- als bovenbouw:

G = goed, V = voldoende, T = twijfelachtig, O = onvoldoende, ? = onduidelijk.

Bevorderingsnormen
Brugklas vwo/havo, brugklas vwo en havo/mavo

Onderscheiden worden twee groepen vakken:

Vakkengroep 1:
Nederlands – Frans – Engels – aardrijkskunde –geschiedenis – wiskunde – biologie.

Vakkengroep 2:
beeldende vorming – muziek – techniek – drama – levensbeschouwing – lichamelijke opvoeding.

Cijfers

  • De cijfers 8 en hoger worden gelezen als 7.
  • Cijfers lager dan 5 worden gelezen als 2 maal 5.
  • Het cijfer 3 of lager leidt altijd tot bespreking.

Wanneer een leerling besproken wordt, beslist de bevorderingsbevoegde vergadering over het al dan niet bevorderen naar de volgende klas.

Doubleren
Een leerling die is afgewezen, mag het leerjaar dat hij heeft doorlopen overdoen, behalve:

  • in de brugklas;
  • als hij dezelfde klas al heeft gedoubleerd;
  • als hij de vorige klas heeft gedoubleerd (dat kan op onze school of op een andere school zijn gebeurd);
  • als hij ‘geclausuleerd’ is toegelaten, dat wil zeggen dat aan het begin van het schooljaar de voorwaarde is gesteld dat een leerling dat schooljaar niet mag doubleren.

De bevordering bevoegdenvergadering kan afwijken van de bovenstaande regels.

 Bevorderingsnormen PILOT

 

 

 


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl