Menu

Bevorderingsnormen

Jaarlijks worden vier rapporten uitgereikt. Alle ouder(s) krijgen een inlogcode voor het programma Magister. Op deze manier hebben zij tussentijds inzicht in onder andere de behaalde resultaten en de absenties van hun zoon/dochter.

 

Bevordering gebeurt op grond van de cijfers van het eindrapport aan het einde van het schooljaar. Deze cijfers komen als volgt tot stand:

 

Onderbouw (leerjaren 1 tot en met 3)

Voor alle vakken tellen alle tijdens het gehele schooljaar behaalde cijfers mee ter bepaling van het eindcijfer (= overgangscijfer). De vaksectie bepaalt de weging van de afzonderlijke toetsen. De rapporten na periode 1, 2 en 3 geven voor elk vak de tussentijdse stand van zaken weer.

 

Periodecijfers, rapportcijfers en proefwerken

In de onderbouw is elk rapportcijfer gebaseerd op meerdere cijfers.

Voor vakken die slechts voor een uur per week

op jaarbasis in de lessentabel staan vermeld, wordt minimaal een proefwerk en een schriftelijke overhoring per semester gegeven.

 

Afronding eindcijfers

Op de rapporten krijgen de leerlingen cijfers,afgerond op een decimaal nauwkeurig. Op het eindrapport worden alleen volledig afgeronde cijfers vermeld. Bij het afronden gelden dezelfde afspraken als bij het eindexamen.

Dat betekent dat cijfers ≤ .49 naar beneden worden afgerond (5,49 wordt dus een 5).

Cijfers ≥ .50 worden naar boven afgerond (5.50 wordt dus een 6).

Voor vakken die slechts gedurende een semester zijn gegeven, is het semestercijfer (afgerond op een heel cijfer) tevens het overgangscijfer.

 

Studiehouding

Naast elk rapportcijfer staat een kwalificatie voor studiehouding vermeld, zowel in onder- als bovenbouw:

G = goed, V = voldoende, T = twijfelachtig, O = onvoldoende, ? = onduidelijk.

Vakken

De normen voor bevordering uit een klas naar de volgende klas van dezelfde afdeling bestaan uit twee componenten: totaaleisen en aanvullende eisen. Om bevorderd te worden moet een leerling voldoen aan beide componenten.

De totaaleisen gelden voor alle vakken die een leerling volgt.

 

Voor de aanvullende eisen tellen alleen de eindcijfers van de volgende vakken mee:

- In havo 2 alle vakken behalve levensbeschouwing, beeldende vorming, techniek, lichamelijke oefening en muziek.

- Voor havo 3: Nederlands, Engels en daarnaast alle vakken die zijn gekozen.

 

Algemeen geldende bepalingen betreffende de bevorderingsnormen van alle leerjaren:

Cijfers lager dan 5:

–– Een cijfer lager dan 5 wordt gelezen als

2 maal 5.

––Het cijfer 3 op het rapport betekent dat als de leerling al niet volgens de norm is afgewezen, hij altijd wordt besproken.

 

Bespreken

Wanneer een leerling besproken wordt, beslist de bevorderingsbevoegde vergadering over het al dan niet bevorderen naar de volgende klas.

 

Bevorderen

De voorbereidingsvergadering, bestaande uit mentoren van het betreffende leerjaar legt, onder voorzitterschap van de teamleider of sectordirecteur, een bevorderingsbesluit ter toetsing voor aan de rapportvergadering.

De voorbereidingsvergadering neemt vervolgens, de rapportvergadering gehoord

hebbende, een definitief besluit.

 

Doubleren

Een leerling die is afgewezen, mag het leerjaar dat hij heeft doorlopen overdoen, behalve:

–– in de brugklas en in het tweede leerjaar;

––als hij dezelfde klas al heeft gedoubleerd;

––als hij de vorige klas heeft gedoubleerd

(dat kan op onze school of op een andere school zijn gebeurd);

––als hij ‘geclausuleerd’ is toegelaten, dat wil zeggen dat aan het begin van het schooljaar de voorwaarde is gesteld dat een leerling dat schooljaar niet mag doubleren.

De docentenvergadering kan afwijken van de bovenstaande regels.

 

Bovenbouw havo 4

Alle cijfers die tijdens het gehele schooljaar zijn behaald voor voortgangstoetsen, examentoetsen en praktische opdrachten, tellen mee voor de

vaststelling van het cijfer van het overgangsrapport. De vaksectie bepaalt de weging van de afzonderlijke toetsen. De rapporten na periode 1, 2 en 3 geven voor elk vak de tussentijdse stand van zaken weer.

 

Eindcijfer schoolexamen

Voor de vaststelling van het eindcijfer van het schoolexamen tellen de voor examentoetsen en praktische opdrachten behaalde cijfers mee.

Deze zijn opgenomen in het examendossier. Voor sommige vakken is een jaarcijfer

Opgenomen in het eindcijfer.

Het PTA met daarin alle informatie rondom de eisen kunt u vinden op de website onder havo/examens.

 

Niet geslaagd voor het eindexamen

Een leerling die is afgewezen bij het eindexamen mag het examenjaar herhalen.

 

 

Bevorderingsnormen havo 2

Bevorderingsnormen havo 3

 

Bevorderingsnormen havo 4


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl