Menu


Ondersteuning

’t Joris besteedt veel aandacht aan de zorg voor de individuele leerling die op een of andere manier met problemen kampt. Het betreft niet alleen problemen, veroorzaakt door de studie, maar ook andere zaken waarover de leerling vertrouwelijk wil praten. De problemen waarmee het ondersteuningsteam te maken krijgt, zijn divers. Ze kunnen te maken hebben met relaties, de thuissituatie, identiteit, pesten, verdriet van welke aard dan ook, enzovoort. Het team doet zijn uiterste best om – vaak in samenspraak met mentor, ouders en verzorgers – een oplossing te vinden voor het probleem waar het kind mee zit. Waarmee overigens niet de indruk gewekt mag worden dat het team voor alles altijd een oplossing klaar heeft. Verder valt ook de begeleiding en de facilitering van de dyslectische leerlingen onder de taak van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam volgt hierin in grote lijnen het Protocol Dyslexie zoals dat is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. 

Daarnaast stuurt het ondersteuningsteam de auti-coaches aan. Auti-coaches zijn speciaal hiervoor geschoolde docenten die ieder maximaal twee leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum begeleiden voor zolang die leerlingen op ’t Joris verblijven.

De kerngeleding van het ondersteuningsteam bestaat uit:

  1. de vijf leerlingbegeleiders, docenten die als speciale taak hebben om leerlingen met problemen van welke aard dan ook op te vangen. De leerlingenbegeleiders zijn de dames  K. Bazelmans, K. van Heck, M. Spooren en K. van Ool en de heer G.J. Pontenagel
  2. de orthopedagoge, die zich met name bezighoudt met leerlingen die vastlopen met de leerstof
  3. de schoolmaatschappelijk werkster, die hulp biedt aan leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Samen met de ouders/verzorgers kijkt zij naar de zorgen die zij hebben over hun kind, ondersteunt hen met opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij voor kunnen doen. Zij is ook degene die contact onderhoudt met en doorverwijst naar externe hulpverleningsinstanties. Mw T. van der Sande is te bereiken op  t.vd.sande@lumenswerkt.nl

Het ondersteuningsteam wordt op aanvraag ondersteund door en – indien nodig – uitgebreid met diverse instanties van buiten de school, zoals Ambulante Begeleiding van het Antoon Schellenscollege, de GGD, Bureau Jeugdzorg, de politie, de onderwijsinspectie, de leerplichtambtenaar en bureau HALT. De aanmelding van een leerling voor het ondersteuningsteam kan op diverse manieren: via de ouders, de vakdocenten of de mentor. Een leerling kan natuurlijk ook zelf bij het team aankloppen. Het team wordt gecoördineerd en voorgezeten door mevrouw M. Fülöp en de heer T. Berkers , met wie u te allen tijde contact op kunt nemen als u meer informatie wenst over het ondersteuningsteam van ’t Joris.

Voor het maken van een afspraak kunt u een mail sturen aan m.vandongen@sghetplein.nl

 

Schoolondersteuningsprofiel 2018

 

 


TERUG


Sint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl